WE ARE rights-based in approach, multisectoral, multidisciplinary, participative and democratic.

Promoting women's rights everywhere, we believe that laws have to be aligned with international obligations and treaties, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), to realize the goal of women's human rights.

( Pagsulong ng karapatan ang aming pundasyon. Kami ay multisektoral, multi-disiplinaryo, nagtataguyod ng malawak ng partisipasyon at maka-demokrasya sa aming mga pagsusulong. Sa aming pagpapalaganap ng karapatan ng kababaihan sa lahat ng dako, naninindigan kami sa marapat na pagtupad ng pambansang mga batas sa mga pandaigdigang mga obligasyon tulad ng CEDAW upang maisakatuparan ang mga karapatang pantao ng kababaihan.)

____________________________________


CEDAWYouth
is a committee of the CEDAW Watch Network. CLICK>>

speakout

SPEAK
OUT magazine click>>